Algemene voorwaarden


Algemene Voorwaarden

1.      Definities

ViewTickets: ViewTickets is onderdeel van Bureau View v.o.f., gevestigd op de Voorstraat 52, 2251 BP in Voorschoten met KvK nummer 28070918

 

Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van spirituele, muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor ViewTickets verkoopt;

 

Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement organiseert en daarvoor verantwoordelijk is;

 

Ticket(s): het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets;

 

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon welke gebruik maakt van het verkoopkanaal ViewTickets voor het afnemen van Tickets van een Evenementhouder

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij ViewTickets , producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

 

2.2 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst ViewTickets  uitdrukkelijk van de hand.

 

2.3 Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. ViewTickets  is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van ViewTickets raadpleegbaar.

 

2.4 Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

 

3. Verkoopplatform

 

3.1 ViewTickets  faciliteert de Evenementhouder een verkoopplatform voor de verkoop van Tickets, in de ruimste zin des woords, aan Klant.

 

3.2 Het verkoopplatform wordt door en voor rekening van ViewTickets  beheerd, onderhouden en zo nodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

 

3.3 Koop en verkoop van het Ticket verloopt via het verkoopplatform, waarbij de Klant optreedt als koper en Evenementhouder als verkoper van het Ticket. ViewTickets  is in deze transactie uitdrukkelijk geen partij. Er komt derhalve geen overeenkomst tot stand tussen ViewTickets en Klant.

 

3.4 ViewTickets  streeft naar een maximale beschikbaarheid van het verkoopplatform maar biedt geen garantie aangaande de beschikbaarheid van deze.

 

4. Prijzen en betaling

 

4.1 Evenementhouder bepaald de prijs en het aantal beschikbare plaatsen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

 

4.2 Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van ViewTickets  aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

 

4.3 ViewTickets brengt de Evenementhouder de navolgende kosten in rekening: a. kosten per via de Ticketshop verkocht Ticket; b. kosten voor het gebruik van door of namens ViewTickets  ter beschikking gestelde systemen. c. kosten voor extra diensten.

 

4.4 De tarieven worden met de Evenementhouder in de Overeenkomst nader bepaald.

 

4.5 Tarieven zijn inclusief BTW uitsluitend voor wat betreft de vergoeding per Ticket als bedoeld in artikel 4.3 sub a) van de Algemene Voorwaarden en exclusief BTW wat betreft het gebruik van bijvoorbeeld hardware en overige diensten van ViewTickets, alsmede eventuele bijkomende kosten, ook indien dit onvoorziene kosten betreft.

 

4.6 ViewTickets heeft het recht de tarieven - indien daartoe aanleiding is - tussentijds aan te passen. Met een redelijke aanpassing van de tarieven verklaart de Evenementhouder zich op voorhand akkoord.

 

5. Aansprakelijkheid

 

5.1 ViewTickets kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

 

5.2 Klant vrijwaart ViewTickets voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens ViewTickets, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

 

5.3 ViewTickets kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. ViewTickets is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan ViewTickets.

 

6. Privacy

 

Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van ViewTickets  welke op de website van ViewTickets  raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

 

7. Intellectuele eigendom

 

7.1 Zowel ViewTickets als Evenementhouder behouden alle rechten van intellectuele eigendom op de werken die zij inbrengen en/of gebruikt worden en/of ter beschikking gesteld worden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. Behoudens uitdrukkelijke anders schriftelijk tussen partijen overeengekomen, vindt geen overdracht van intellectuele eigendom plaats op basis van deze algemene voorwaarden dan wel uit hoofde van de Overeenkomst.

 

8 Forumkeuze

 

8.1 De rechtsverhouding tussen Evenementhouder en ViewTickets is onderworpen aan Nederlands recht. De Rechtbank te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen tussen Evenementhouder en ViewTickets kennis te nemen, met dien verstande dat ViewTickets bevoegd blijft de Evenementhouder in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen de Evenementhouder en ViewTickets kennis te nemen.